Shake Shack UK

Shake Shack UK
šŸ” BLACK TRUFFLE STACK šŸ” buuurger + chips, all truffled up from Shake Shack UK šŸ‘ŒšŸ¼ it was a šŸ’¦ SAUCY BOY for sure šŸ˜‰ the burger brioche was alll ā˜ļø soooft and beaut with the šŸƒ ROCKET and truffle Mayo. Patty was hard, so Iā€™d ask for medium rare. Chips were CRISPAY and pretty fun with the spring onion, woo! ā€”ā€” šŸ” Food: 5 – 6/10 šŸ’° Price: Ā£4.5 – Ā£8.5 šŸšŖ Pick up and delivery Shake Shack UK

Shake Shack UK